ระดับประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้า

มาตรฐานระดับประสิทธิภาพของมอเตอร์ตามมาตรฐาน IEC, NEMA

ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้า

ส่วนประกอบพื้นฐานของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำสามเฟส (Three phase induction motor)

มาตรฐานการผลิตมอเตอร์

รู้จักกับประเภทของมอเตอร์แบบเหนี่ยวนำ (Induction Motor) เพื่อการเลือกใช้งานอย่างถูกต้อง

ประเภทของมอเตอร์เหนี่ยวนำ

รู้จักกับประเภทของมอเตอร์แบบเหนี่ยวนำ (Induction Motor) เพื่อการเลือกใช้งานอย่างถูกต้อง

ค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้า

ค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์คือ อัตราส่วนระหว่างกำลังขาออก (Output Power) และกำลังไฟฟ้าขาเข้า (Input Power)

การอ่านเนมเพลตมอเตอร์

เนมเพลตของมอเตอร์ไฟฟ้าโดยทั่วไปจะติดมากับมอเตอร์ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดข้อมูลต่างๆของมอเตอร์ตัวนั้นๆ เช่น ขนาดกำลังไฟฟ้าขาออก, ความเร็วรอบ, แรงดันใช้งาน เป็นต้น

ชนิดและคุณสมบัติของมอเตอร์กันระเบิด

มอเตอร์กันระเบิดนั้นมีระดับการป้องกันที่หลากหลาย ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่อันตรายนั้นๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

มอเตอร์กันระเบิด

มอเตอร์กันระเบิด ถูกกำหนดให้ใช้ใน พื้นที่ ที่มีก๊าซ ไอระเหย หรือฝุ่นผงไฟเบอร์ที่ก่อให้เกิดการระเบิดได้เพื่อป้องกันความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างคาดไม่ถึง

การพิจารณาใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

ข้อควรคำนึงในการเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ตอบโจทย์ด้านการประหยัดพลังงานและได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง มีการออกแบบ ปรับปรุงส่วนประกอบของมอเตอร์ให้มีค่าความสูญเสียต่างๆลดลง โดยเลือกใช้วัสดุในการผลิต คุณภาพสูง มีค่าความสูญเสียน้อย