Electric motor efficiency class

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Motor) คือมอเตอร์ที่มีการออกแบบและเลือกใช้วัสดุในการผลิตที่มีค่าความสูญเสียน้อยลงเมื่อเทียบกับมอเตอร์มาตรฐานทั่วไป ส่งผลให้มอเตอร์มีค่าประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ประหยัดพลังงาน(มากกว่าที่สภาวะการทำงานเดียวกัน) ซึ่งมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงนั้น จะมีระดับค่าประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน หากอ้างอิงค่าประสิทธิภาพตามมาตรฐาน IEC จะมีตั้งแต่ มอเตอร์มาตรฐาน IE1 (Standard Efficiency)  ไปจนถึงมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงระดับ IE4 (Super Premium High Efficiency) ซึ่งค่าประสิทธิภาพระดับ IE4 จะสูงกว่าระดับ IE3,IE2 และ IE1 ตามลำดับ ในประเทศอเมริกาจะมีการเรียกค่าระดับประสิทธิภาพตามมาตรฐาน NEMA และในประเทศยุโรปในอดีตมีการเรียกระดับประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้ดังตาราง

ระดับประสิทธิภาพมาตรฐาน IECมาตรฐานอเมริกามาตรฐานยุโรป (เก่า)
Super Premium EfficiencyIE4NEMA Premium Plus
Premium EfficiencyIE3NEMA Premium (EISA)
High EfficiencyIE2 NEMA Energy Effcient (EPAct)Eff1
Standard Efficiency IE1Eff2
Below Standard EfficiencyEff3

ปัจจุบันในประเทศไทยมีการตื่นตัวในการเลือกหรือเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงมากขึ้นเนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้จากผู้ผลิตและการสนับสนุนจากทางภาครัฐมากขึ้น ผู้ใช้งานจึงควรมีความเข้าใจในระดับประสิทธิภาพของมอเตอร์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเลือกมอเตอร์ให้ตอบโจทย์ด้านพลังงานมากที่สุด อย่างน้อยควรทราบว่ามอเตอร์เดิมที่ใช้งานอยู่มีค่าประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด (สามารถดูได้จากเนมเพลต) เนื่องจากโรงงานบางแห่งจะมีการใช้งานมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงระดับ IE2 อยู่แล้ว ดังนั้นหากต้องการเปลี่ยนมอเตอร์เพื่อการประหยัดพลังงานจึงควรพิจาณาเลือกใช้มอเตอร์ที่ระดับ IE3 ขึ้นไป  

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *