รู้จักกับประเภทของมอเตอร์แบบเหนี่ยวนำ (Induction Motor)

ปัจจุบันมอเตอร์เหนี่ยวนำ (induction motor) มีบทบาทต่อกระบวนการผลิต และมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมาก ซึ่งมอเตอร์เหนี่ยวนำนั้นก็มีความหลากหลาย จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงประเภทของมอเตอร์แรงดันต่ำ ตามลักษณะการผลิตในเบื้องต้น ดังนี้

1. มอเตอร์เฟสเดียว
– แบบใช้คาปาซิเตอร์สตาร์ตและรัน
– แบบใช้คาปาซิเตอร์ต่อถาวร

2. มอเตอร์สามเฟส
– มอเตอร์กรงกระรอกแบบหุ้มมิด
– มอเตอร์กรงกระรอกแบบเปิด
– มอเตอร์สลิปริง

3. มอเตอร์เบรก
– แบบปรับจานเบรกอัตโนมัติ
– แบบปรับค่าระยะห่างผ้าเบรกได้

4. มอเตอร์สำหรับงานในเรือหรือในทะเล ออกแบบตามมาตรฐานต่างๆ ของการเดินเรือ

5. มอเตอร์สำหรับโซนอันตราย เช่น มอเตอร์กันระเบิด Non Sparking, Increased Safety, Flame proof Motor

6. มอเตอร์ออกแบบพิเศษต่างๆอื่นๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน

จะเห็นได้ว่าประเภทของมอเตอร์เหนี่ยวนำนั้นมีความหลากหลาย ผู้ใช้งานจึงควรมีความเข้าใจในมอเตอร์แต่ละประเภท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเริ่มเลือกใช้งานมอเตอร์ หรือแม้กระทั่งการเลือกมอเตอร์ใหม่มาใช้งานเพื่อทดแทนมอเตอร์ตัวเดิม